100% ജോലി ലഭിക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടും എന്തേ കേരളത്തിലെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ബുദ്ധി ഉദിക്കാത്തത് (20 വർഷം പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ള വിദ്യഭ്യാസ വിദഗ്ദയുടെ റിപ്പോർട്ട്‌ ) മലയാളി നഴ്‌സ്‌ ഇല്ലാതെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രവർത്തിക്കുക അസാധ്യമായിരിക്കുന്നു, ലോകത്തിലെ തന്നെ നഴ്സിംഗ് ജോലിയുടെ ശതമാന കണക്കു നോക്കിയാൽ ആകെ 15% നഴ്‌സ്‌മാരെ ഇപ്പോളും ലോകത്തിൽ ഉള്ളു.85% നഴ്സമാരുടെ vacancy ഇപ്പോളും ഉണ്ട്, അതായത് വരുന്ന 30 വർഷത്തിനുള്ളിൽ BSc Nursing പഠിച്ചിറങ്ങുന്നContinue Reading

ഗെയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി 27 ഒഴിവുണ്ട്. കെമിക്കൽ 15, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ 12 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവ്. കെമിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ യോഗ്യത  കുറഞ്ഞത് 65 ശതമാനം മാർക്കോടെ കെമിക്കൽ/ പെട്രോകെമിക്കൽ/  കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി/ പെട്രോകെമിക്കൽ ടെക്നോളജി എൻജിനിയറിങ് ബിരുദം. ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ യോഗ്യത 65 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ/ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ/ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ/ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ/ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്. ഗേറ്റ് ‐2019ന് അപേക്ഷിക്കണം. ഗേറ്റ്‐2019 സ്കോറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേContinue Reading

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുണ്ട്. സീനിയർ മാനേജർ (ക്രെഡിറ്റ്) 51, മാനേജർ (ക്രെഡിറ്റ്) 26, സീനിയർ മാനേജർ (ലോ) 55, മാനേജർ (ലോ) 55, മാനേജർ (എച്ച്ആർഡി) 55, ഓഫീസർ(ഐടി) 120 എന്നിങ്ങനെ ആകെ 325 ഒഴിവാണുള്ളത്. യോഗ്യത സീനിയർ മാനേജർ (ക്രെഡിറ്റ്) സിഎ/ഐസിഡബ്ല്യുഎ/എംബിഎ അല്ലെങ്കിൽ പിജിഡിബിഎം(ഫിനാൻസ്) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ ബിരുദാനന്തരബിരുദമോ ഡിപ്ലോമയോ. യോഗ്യത നേടിയശേഷം ബാങ്കിലോ മറ്റുപൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. പ്രായംContinue Reading