ചേതന കോളജ്, തൃശൂരിൽ Repco – K (NGO) ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു

തൃശൂർ: 16/09/22 ന് തൃശ്ശൂരിലെ ചേതന കോളേജിൽ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി നടത്തി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഉപരിപഠനത്തിനായി വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകളെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുക, വിദ്യഭാസ വായ്പകൾ എങ്ങിനെ ലഭിക്കാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു സെമിനാർ.

ബോധവത്കരണ സെഷനുകൾക്കായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക:

* വിവിധ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളുടെ വ്യാപ്തിയും അവസരങ്ങളും.
* വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ.
*സ്‌കോളർഷിപ്പ് ഓഫറുകൾ.
* പരീക്ഷാ ഭയം, ഉത്കണ്ഠ പ്രശ്നങ്ങൾ.