വീട്ടിലിരിയ്ക്കാം; കൂടൊന്നൊരുക്കാം

‘കോവിഡ് 19’ ലോകത്തെ ഭീഷണിയുടെ നിഴലിൽ ലോക്ഡൗണിലാക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രയോജനകരമാക്കുന്ന മലയാളി പല തരത്തിലും മാതൃകയാവുകയാണ്.

ഇത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ഷിജുമോൻ ജോസഫ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ് വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തൊഴിൽ മേഖലയെങ്കിലും ലോക്ഡൗൺ ഇദ്ദേഹം ആനന്ദകരമാക്കുന്ന രീതി അനുകരണനീയമാണ്.

ഒന്നു കണ്ടുനോക്കൂ. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.